Sestanek201604

Aprilski mesečni sestanek

Aprilski mesečni sestanek bo v torek 19. aprila 2016 ob 18:00 na Fakulteti za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana, predavalnica F3.

Glavni del sestanka bo Občni zbor:

Dnevni red Občnega zbora:

  1. Ugotavljanje prisotnosti in sklepčnosti OZ.
  2. Izvolitev delovnih teles (delovno predsedstvo, zapisnikar, dva overitelja zapisnika).
  3. Pregled in sprejem zapisnika zadnjega občnega zbora.
  4. Poročila: (a) o delu društva v letu 2015, (b) o finančnem poslovanju v letu 2015, (c) poročilo nadzornega odbora in častnega sodišča.
  5. Razprava o poročilih in potrditev.
  6. Razrešnica članom organov društva: predsedniku, tajniku, nadzornega odbora in častnega sodišča.
  7. Volitve novih članov organov za obdobje 2016 do 2020.
  8. Plan dela za obdobje 2016 do 2020.
  9. Določitev članarine za leto 2016.
  10. Razno.

Vabljeni!