Občni zbor 20. februarja 2007

Zapisnik Občnega zbora Astronomskega društva Javornik

Datum: 20. februar 2007

Prisotni po pretečenih 30 min: 10 članov, 2 obiskovalca

Delovno predsedstvo:

 • predsednik: Stane Slavec
 • člana: Iztok Bončina in Milan Anželj

Overovatelja zapisnika: Robert Terčelj-Schweizer in Milan Anželj

Zapisnikar: Bernard Ženko

 1. Stane Slavec prebere dnevni red, ki ga soglasno sprejmemo.
 2. Poročilo o delovanju društva v imenu predsednika prebere Stane Slavec.
 3. Finančno poročilo prebere Stane Slavec.
 4. Poročilo Nadzornega odbora v imenu Mihaele Triglav prebere Iztok Bončina.
 5. Poročilo Častnega razsodišča prebere Robert Terčelj-Schweizer.
 6. Poročilo Inventurne komisije prebere Aram Karalič.
 7. Poročilo o poslovanju društva za AJPES prebere Stane Slavec. Narejeno je bilo še po navodilih za prejšnje leto in ga bo mogoče potrebno malenkostno spremeniti.
 8. Razprava o poročilih: ZOTKS se letos ni držala pogodbe in ni pokrila stroškov za organizacijo poletnega tabora (cca. 200.000 SIT). Upamo, da bodo dolg vendarle poravnali.
 9. Vsa omenjena poročila so bila soglasno sprejeta.
 10. Plan dela ADJ za naslednje leto. V imenu predsednika ga predstavi Rok Vidmar. Potrebno je organizirati čim več astronomskih taborov, vendar pa se morajo tabori finančno pokriti. Andrej Mohar iz UAD, predstavi podobne probleme, ki jih ima pri organizaciji taborov UAD. Splošna nezainteresiranost države za podporo društvenim dejavnostim. Kako pridobiti več sredstev za vzdrževanje in obnovo observatorija? Potrebno je organizirati več delovnih akcij - privzeto vsak mesec organiziramo delovno in opazovalno akcijo. Vsi člani naj več prispevajo k vsebini društvenih spletnih strani.
 11. Plan dela skupaj z zgornjimi dopolnili je soglasno sprejet.
 12. Podan je predlog za pridobitev statusa društva v javnem interesu in je soglasno sprejet.
 13. Podan je predlog zmanjšanja števila članov IO in je soglasno sprejet.
 14. Podan je predlog razrešitve naslednjih članov IO na osnovi statistike prisotnosti na sestankih IO in mesečnih sestankih: Urška Pajer, Aleš Berkopec in Marko Igličar. Predlog je soglasno sprejet.
 15. IO predlaga določitev manjše članarine: 20 EUR za zaposlene in 10 EUR za študente, upokojence ter nezaposlene. Razprava: članarina je pomemben vir dohodkov društva, je pa lahko tudi ovira za pridobivanje novih članov. Po daljši razpravi soglasno sprejmemo predlog (10 in 20 EUR).
 16. Razno. Naslednje leto je volilni Občni zbor. Predsednik je najavil svoj odhod, zato med letom "zbiramo nove člane in kandidate za predsednika". Po novem zakonu o društvih člani IO tudi finančno odgovarjajo ob ugotovljenih krivdnih razlogih. Andrej Mohar predlaga skupno astronomsko predavanje ADJ in UAD, predvidoma v mesecu maju, predlog je soglasno sprejet.

Zapisal: Bernard Ženko


Priloga: Plan dela ADJ za leto 2007.

 • vzdrževanje in ureditev observatorija;
 • Internet na AOJ;
 • organizacija večjega števila opazovanj na AOJ;
 • organizacija večjega števila javnih opazovanj:
- planeti: venera, Saturn, Jupiter, Mars,
- Luna (prvi krajec zvečer, zadnji popoldne?),
- Sonce,
- Gostosevci, Kosci, M13, M31, Ha-Hi;
 • organizacija večjega števila taborov:
- en enotedenski,
- več čez vikend;
 • prijavljanje na razpise MŠŠ in MVZT;
 • aktivnejše iskanje drugih denarnih virov:
- z razredi podpornih članov,
- z iskanjem organizacij, ki bi astronomijo lahko vključile v svojo dejavnost,
- s prijavami v evropske projekte;
 • popestritev naših spletnih strani:
- več napotkov za opazovanja,
- več opozoril na zanimive dogodke,
- več kratkih novic iz sveta astronomije (naši člani odkrivajo suprenove, pa o tem na naših straneh ni nič!),
 • anketa o tem, kaj bi naše člane zbudilo iz popolne otrplosti.